Copy Sms

  • Nabi Kareem (SAW) Ne Farmaya: Akele Namaz Parne Se Jamat Ke Saat Namaz Parna 27 Darja Jyada Sawab Milta Hai. (Bukhari-645,Muslim-650)

  • Whatsapp
Powered by Blogger.